Kapitālsabiedrība VSIA "Meliorprojekts" veidota ar mērķi sekmēt Zemkopības ministrijas politikas īstenošanu lauku attīstības, zemes un ūdens resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas un lauku infrastruktūras, ainavas saglabāšanas un vides sakārtošanas jomā un sniegt inženierizpētes un būvprojektēšanas pakalpojumus par ekonomiski pamatotām cenām, nodrošinot sabiedrības interesēm atbilstošu valsts kontroli pār valstiski nozīmīgu funkciju īstenošanu īpašā tautsaimniecības nozarē - hidromelioratīvajā būvniecībā.
Kapitālsabiedrība:
 - izstrādā lauksaimniecības, meža un apdzīvotu vietu zemes meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko  būvju  būvprojektus un veic tam nepieciešamo inženierizpēti;
 - veic hidroloģiskos un hidrauliskos aprēķinus, izstrādā ūdens objektu ekspluatācijas  (apsaimniekošanas) noteikumus;
 - sagatavo meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvnormatīvus;
 -  izpilda meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvprojektu ekspertīzes;
 - izpilda būvlaukumu un zemes platību topogrāfisko uzmērīšanu;
 - veic zemes īpašumu kadastrālo uzmērīšanu un izstrādā zemes ierīcības projektus;
 - uztur meliorācijas valsts kadastra pamata bāzes - lauksaimniecības, meža un apdzīvotu vietu  meliorācijas  sistēmu un hidrotehnisko būvju projektu un inženierizpētes oriģinālmateriālu - tehnisko  arhīvu;
 - nodrošina nozares darbiniekiem pieejamu zinātniski tehnisko informāciju.
Uzņēmums savas darbības gados, ilgstoši kā praktiski vienīgais nozares specializētais projektēšanas uzņēmums Latvijā, ir veicis inženierizpētes darbus un nodrošinājis meliorācijas nozari ar projektu - tāmju dokumentāciju vairāk kā 1,5 miljoni hektāru lauksaimniecības zemju un 500 tūkstoši hektāru meža zemju meliorācijai, lielāko Latvijas zivsaimniecību izveidošanai, daudzu kūdras ieguves platību sagatavošanai, 45 polderu sūkņu staciju, aizsargdambju un citu hidrotehnisko būvju būvniecībai, kā arī nozīmīgāko ūdenssaimniecības problēmu risinājumu Lubānas zemienes, Lielupes palienes un Liepājas ezera baseina platībās.

 Strādājot jaunajos ekonomiskos apstākļos, kapitālsabiedrība, izstrādājusi būvprojektus:
-  daudzu  valsts nozīmes un koplietošanas ūdensnoteku rekonstrukcijai; 
- nodrošinājusi 18 valsts nozīmes polderu un 7 Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības sūkņu staciju modernizāciju;
- Lubāna ezera hidromezglu un aizsargdambju rekonstrukcijai;
- Jēkabpils, Pļaviņu, Jelgavas, Ādažu un Carnikavas aizsardzībai no applūšanas;
- uzņēmumu "Latvijas valsts meži" un "Rīgas meži" meža platību nosusināšanas sistēmu atjaunošanai;
- mazo HES hidrotehnisko būvju būvniecībai;
- Daugavas HES ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanai, t.sk., Kokneses pilsdrupu pamatnes nostiprināšanai;
- Daugavpils cietokšņa ūdens novades sistēmas atjaunošanai, Turaidas muzejrezervāta un Mežotnes pils parka un teritioriju nosusināšanai, Bauskas muzeja pilskalna nostiprināšanai;
- Lielā Ķemeru tīreļa un Slampes upes renaturalizācijai,  citu purvu dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanai.  
Sagatavots Latvijas būvnormatīvs LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves" un Zemkopības ministrijas Uzņēmumu tehniskie noteikumi "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves".
 Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis noteikts ar Ministru kabineta 2017.gada 24.janvāra protokollēmumu - sekmēt dabas kapitāla saglabāšanu, palielināšanu un ilgtspējīgu izmantošanu un pret klimata pārmaiņām noturīgas ekonomikas attīstīšanu, tirgus nepilnības apstākļos nodrošināt sabiedrības interesēm atbilstošus izpētes un projektēšanas pakalpojumus meliorācijas un plūdu risku pārvaldības jomā.
  
Top.LV copyright@2006. VSIA "MELIORPROJEKTS"
Created by "ALGS GROUP"