Kapitālsabiedrības pamatkapitāls EUR 115691, kurā valsts kapitāls sastāda 100 %.
 Valsts kapitāla daļu turētāja - Zemkopības ministrijas- pārstāvis ir Meža departamenta direktors A.Ozols.
Neatkarīga revidenta atzinumu par periodu, kas beidzās 31.12.2017. ir sniedzis SIA auditorfirmas "Vitre" zvērināts revidents V.Albrekts.
Kapitālsabiedrības apgrozījums 2017.gadā - 434873 euro, kas attiecībā pret iepriekšējo gadu ir 105,7 % apmērā. No apgrozījuma aptuveni 60 % ir bijis valsts, pašvaldību  un ES finansējuma pasūtījumi.
2017.g.bruto peļņa (apgrozījums paŗsniedz produkcijas ražošanas izmaksas) ir 12029 euro, bet kapitālsabiedrība ir strādājusi ar 3353 euro zaudējumiem.

Darbinieku vid.skaits - 25.
Kapitālsabiedrība pielieto laika un akorda darbu samaksas formu. 
Vidējā mēnešalga 2016.gadā - EUR 823,-
Valsts budžeta finansējums nav lietots. Finanšu kredīti vai aizņēmumi nav ņemti un nav doti.
Nodokļi un nodevas nomaksātas termiņā un pilnā apjomā.

 Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzās 31.12.2017.(EUR)
 Neto apgrozījums                                                              434873
 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas             422844
 Bruto peļņa vai zaudējumi                         12209
 Pārdošanas izmaksas                                     1272 
 Administrācijas izmaksas                        11171               
 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas                            2939    

 Peļņa vai zaudējumi pirms ārk. posteņiem un nodokļiem    -3353
 Pārskata gada peļņa vai zaudējumi                                 -3353  
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Bilance 31.12.2017. 
AKTĪVS . 
Ilgtermiņa ieguldījumi
Pamatlīdzekļi:  
 Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces         111
 Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs                                         4598
Pamatlīdzekļi kopā                                                                  4709
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā                                        4709  
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi:  
 Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli    1470
 Nepabeigtie ražojumi   134616
 Krājumi kopā   136086
Debitori:
 Pircēju un pasūtītāju parādi    27688
 Citi debitori                                                        941 
 Nākamo periodu izmaksas                2248
 Debitori kopā       30877
 Nauda              20344
 Apgrozāmie līdzekļi kopā         187307
 Aktīvs           192016
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 PASĪVS
Pašu kapitāls
 Akciju vai daļu pamatkapitāls                          115691
 Pārējās rezerves                                         15000
 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa                    30022
 Pārskata gada peļņa  vai zaudējumi                        -3353
 Pašu kapitāls kopā                             157360
Īstermiņa kreditori
 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem        1120
 Nodokļi un valsts soc.apdrošināšanas iemaksas             13412
 Pārējie kreditori                      12943
 Uzkrātās saistības    7181 
 Īstermiņa kreditori kopā                       34656
 Kreditori kopā                              34656
 Pasīvs                         192016          
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Top.LV copyright@2006. VSIA "MELIORPROJEKTS"
Created by "ALGS GROUP"