Kapitālsabiedrības pamatkapitāls EUR 115691, kurā valsts kapitāls sastāda 100 %.
 Valsts kapitāla daļu turētāja - Zemkopības ministrijas- pārstāvis ir Meža departamenta direktors A.Ozols.
Neatkarīga revidenta atzinumu par periodu, kas beidzās 31.12.2016. ir sniedzis SIA auditorfirmas "Vitre" zvērināts revidents V.Albrekts.
Kapitālsabiedrības apgrozījums 2016.gadā - 411 037 euro, kas attiecībā pret iepriekšējo gadu ir 109,6 % apmērā. No apgrozījuma aptuveni 70 % ir bijis valsts, pašvaldību  un ES finansējuma pasūtījumi.
Budžetā samaksātie nodokļi - 138,12 tūkst.euro.
Iemaksa valsts budžetā par valsts kapitāla daļu izmantošanu - EUR 3 541.

Kapitālsabiedrība pielieto laika un akorda darbu samaksas formu. 
Vidējā mēnešalga 2016.gadā - EUR 802,-
Valsts budžeta finansējums nav lietots. Finanšu kredīti vai aizņēmumi nav ņemti un nav doti.
Nodokļi un nodevas nomaksātas termiņā un pilnā apjomā.

 Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzās 31.12.2016.(EUR)
                       31.12.2016        1.12.2015.
Neto apgrozījums    411 037         374 990
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas            392 320             395 433
 Bruto peļņa vai zaudējumi                     18 717              -20 443
Pārdošanas izmaksas                     1 772                1 697
Administrācijas izmaksas                                     12 370              11 197
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi               2 142                3 837
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas              2 551                  269

 Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem      4 166             -29 769 
 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem                                        4 166            -29 769 
 Pārskata gada peļņa vai zaudējumi                                         4166            -29 769

Bilance 31.12.2016. 
AKTĪVS
 31.12.2016.        31.12.2015. 
Ilgtermiņa ieguldījumi
Pamatlīdzekļi:  
 Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces       111            111
 Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs     5 660        6 789
 Pamatlīdzekļi kopā                             5 771     6 900
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā        5 771     6 900
 
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi:  
 Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli   2  035       2 177
 Nepabeigtie ražojumi 135 216     144 541
 Krājumi kopā 137 251     146 718
Debitori:
 Pircēju un pasūtītāju parādi  107 479     37 176
 Citi debitori                         831           1 932  
 Nākamo periodu izmaksas            1 963         454 
 Debitori kopā   110 273     39 562
 Nauda          13 640    21 459 
 Apgrozāmie līdzekļi kopā     261 164    207 739
 Aktīvs       266 935   214 639

 PASĪVS

Pašu kapitāls
 Akciju vai daļu pamatkapitāls   115 691 1 15 691
 Pārējās rezerves   15 000   15 000
 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa    29 397   59 165
 Pārskata gada peļņa  vai zaudējumi     4 166  -29 769    
 Pašu kapitāls kopā  164 254  160 087
Uzkrājumi
 Citi uzkrājumi   0      8 867  
 Uzkrājumi kopā   0      8 867 
Īstermiņa kreditori
 No pircējiem saņemtie avansi    42 975     15 124
 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem    17 683      3 523  
 Nodokļi un valsts soc.apdrošināšanas iemaksas     22 567     14 734
 Pārējie kreditori     12 151     11 729  
 Uzkrātās saistības       7 305         575 
 Īstermiņa kreditori kopā    102 681     45 685
 Kreditori kopā    102 681     45 685 
 Pasīvs    266 935    214 639           Top.LV copyright@2006. VSIA "MELIORPROJEKTS"
Created by "ALGS GROUP"